08-05-2011
Leggi

08-05-2011

da parte di alilou ali

ájÉéHáÑ«Ñ°T ácQÉ°ûªdG ≈∏Y í∏j ÜÉ«W É«≤jôaEG ∫É£HCG á£HGQ »a záÑ«Ñ°ûdGQOÉZCÉ°SGòμgQƒeC’Gâ∏°UGƒJGPEG{:º°SÉb záHÉæY»a…ôFGõLÖîàæe∞©°VCGΩõg™£à°ùjºd¢ùàjô«Z{:»cõdGhOÉH óæ¡dÉHâÑ©dÉeóæY≈àMÉ¡à¡μfó≤ØJºdá«Hô¨ªdG-ájôFGõédGäÉ¡LGƒªdG 0 ¿É°ùª∏J OGOh–1 ¢TGôëdG OÉëJG... Leggi di più

Leggi la pubblicazione